Gratis elektronische bibliotheek

De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa - Herman Nys

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,46
ISBN: 9789050950381
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Herman Nys

Alle Herman Nys boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Uitgave in de reeks ‘Recht en geneeskunde’De doelstelling van dit boek is in de eerste plaats een ruimere bekendheid te geven aan de inhoud van de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa en de concrete gevolgen ervan voor hulpverleners en patiënten. De conventie bevat specifieke bepalingen met betrekking tot informed consent voor medisch handelen, de bescherming van medische persoonsgegevens en tot predictieve genetische tests en genetische therapie. Ook het wetenschappelijk onderzoek met mensen en embryo’s en het statuut van het menselijk lichaam en lichaamsdelen worden onderzocht.Uit de inhoud:§ De totstandkoming en het opzet van de Conventie (J.H.W. Kits Nieuwenkamp)§ De relatie tussen de Conventie en de mensenrechten (F. Van Neste)§ De doelstellingen, leidende beginselen en mogelijke beperkingen (H. Nys)§ Een vergelijkende analyse van de artikelen van de ontwerpteksten van de Conventie en van de verdragstekst ( C. Trouet )§ Het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (P. Schotsmans )§ Het belang van de Conventie voor de commissies medische ethiek in ziekenhuizen (C. Gastmans)§ De vooraf uitgedrukte wilsbeschikking van de patiënt ( E. Strubbe)§ Het recht om niet te weten in relatie tot het menselijk genoom. Een verkenning van de morele gronden (K. Dierickx)De meeste bijdragen zijn informerend van aard en richten zich ook tot niet-juridisch geschoolde lezers die hun weg willen zoeken in de verdragsbepalingen. In de bijlagen zijn de tekst van de conventie en het toelichtend rapport opgenomen zodat dit boek ook als naslagwerk kan dienst doen.

...entie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa: inhoud en gevolgen voor patiënten en hulpverleners 01 by Herman Nys (ISBN: 9789050950381) from Amazon's Book Store ... PDF Boekmancahier De Raad van Europa: een miskend centrum van ... ... . Everyday low prices and free delivery on eligible orders. - Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde. - Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la biomédecine et de la santé (rapporteur: M. Sergio Colombo) (doc. CES 1372/90) Vertalingen in context van "on Human Rights and Biomedicine" in Engels-Nederlands van Reverso Context: Unfortunately some countries have yet ... Overleg:Conventie inzake Mensenrechten en Biogeneeskunde ... ... . Sergio Colombo) (doc. CES 1372/90) Vertalingen in context van "on Human Rights and Biomedicine" in Engels-Nederlands van Reverso Context: Unfortunately some countries have yet to ratify the Convention on Human Rights and Biomedicine. De Raad wil de eenheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten in heel Europa bevorderen. De lidstaten hebben daartoe allerlei conventies en verdragen gesloten. Raad van Ministers. Het belangrijkste beslissingorgaan van de Raad van Europa is de Raad van Ministers. Die bestaat uit alle Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten en hun ... Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geratificeerd. Het treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking. de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa.3 Deze Conventie poogt de bestaande regels met betrekking tot bio-ethi-sche problemen, die in de verschillende lidstaten van de Raad van Europa gelden, te harmoniseren. Deze regels hebben een gemeenschappelijke bron van inspiratie: de vrees dat diepgaande weten-schappelijke ... Betreffende het verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa Vraag om advies vanwege de Ministers Colla en De Clerck betreffende de "Ontwerp Conventie Bio-ethiek van de Raad van Europa" alsook een analyse van de gevolgen voor de Belgische Wet-geving bij ondertekening van deze tekst. Voorafgaande bemerkingen Televisie Conventie van de Raad van Europa, die op 5 mei 1989 als 'European Convention on Transfrontier Television' van kracht werd. ... eerbied voor de vrijheid van het individu en voor de mensenrechten, ons cultureel erfgoed en traditie, de sociale markteconomie en dus ook de saamhorigheid met de medemens, zoals die...