Gratis elektronische bibliotheek

De nieuwe wet op het bewind - Tim Wuyts

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 12,37
ISBN: 9789046549520
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Tim Wuyts

U kunt het boek De nieuwe wet op het bewind downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De nieuwe wet op het bewind 1e druk is een boek van Tim Wuyts uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789046549520 De materie van de beschermingsstatuten werd grondig hervormd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. De bestaande statuten worden vervangen door één statuut: het bewind, dat op maat van elke situatie gemaakt kan worden. Ook de buitengerechtelijke bescherming (lastgeving) wordt bijzonder omkaderd.In dit uiterst actuele boek werden ook de reparatie- en de coördinatiewetten verwerkt. Na een samenvatting van de nieuwe wet, worden de nieuwe bepalingen artikelsgewijs toegelicht aan de hand van de parlementaire voorbereiding. Verder bevat dit boek de gecoördineerde nieuwe wetgeving, het advies van de Raad van State en het verslag van de hoorzittingen.De auteur, Tim Wuyts, is tevens de architect van de hervorming die in dit boek wordt besproken.

..., voornamen en geslacht van de overledene; b ... DOC De Nieuwe Wet Van 3 Mei 2003 Inzake Het Voorlopig Bewind ... . Sla de regeling op Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) Het bewind nieuwe stijl: voorstelling en knelpunten voor de medische praktijk Christophe Lemmens De nieuwe wet op het bewind trad in werking op 1 september 2014. Het ging om een grote, revolutionaire wijz ... Het bewind - versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering ... . Het ging om een grote, revolutionaire wijziging die bedoeld was om tegelijkertijd zeer eenvoudig en duidelijk toepasbaar te zijn. Hoewel het bewind nieuwe stijl ontegensprekelijk Door de nieuwe wet kan de vrederechter bij de beoordeling voor het instellen van het bewind 'op maat' werken en hoeft een beschermde persoon niet altijd om een machtiging tot schenken te vragen. Met andere woorden, de vrederechter kan de omvang van het bewind zoveel als mogelijk beperken door in de lijst van vertegenwoordigingshandelingen over de goederen de schenking weg te laten. Deze wet vervangt de wet op de onbekwaamheid, de gerechtelijk raadsman, het voorlopig bewind en de verlengde minderjarigheid. Deze laatste wet had als nadeel dat ze enkel van kracht was voor personen die van bij de geboorte of kort nadien gehandicapt waren. De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik. Gerechtelijke ... De nieuwe wet op het bewind. Wuyts Tim € 75,00. comments powered by Disqus × Je hebt een artikel toegevoegd aan je winkelmandje. De vrederechter en het bewind. Boek. Verder winkelen of ... 3. De nieuwe wet- en regelgeving Deze uitwerking is een hoofdstuk van het onderzoek van Fraude, bewindvoering en rechtspositie van de onderbewindgestelden. In dit hoofdstuk vindt u de uitwerking en van de nieuwe wet- en regelgeving, genoemd 'Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind', welke op 1 januari 2014 in De wet hertekent de regeling met betrekking tot wilsonbekwame meerderjarigen en zorgt dan ook voor een vervanging van alle huidige statuten van onbekwaamheid over meerderjarigen door één nieuwe regeling, het "bewind". Daarnaast biedt de wet ook een interessante wijziging op het vlak van de buitengerechtelijke bescherming. -de reeds bestaande beschermingsstatuten kunnen op ieder moment vrijwillig worden omgezet in het nieuwe bewind.-is er geen vrijwillige omzetting, dan wordt het oude systeem van: a)het voorlopig bewind twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet automatisch omgezet tot een bewind over de goederen van de beschermde persoon. opinie 'Hoe een nieuwe wet die de zwakkeren moest beschermen in één jaar tijd volledig uitgehold werd' 31/07/15 om 14:48 Bijgewerkt op 06/08/15 om 14:15 Ruim 14 maanden geleden, op 1 september 2014, ging de nieuwe wetgeving bewindvoering in voege. Deze langverwachte wetgeving kwam slechts moeizaam tot stand, maar vond uiteindelijk een ruim draagvlak. De nieuwe wetgeving vertrekt duidelijk vanuit een visie op handicap die wij o.a. ook terugvinden in het VN-verdrag voor gelijke kansen van personen met een handicap. In de gevallen genoemd in het eerste lid onder c, rust deze verplichting op zijn erfgenamen, onderscheidenlijk de bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of de curator, indien zij van het bewind kennisdragen; in het geval genoemd in het eerste lid onder d, geldt dit voor de bewindvoerder, belast met het daar bedoelde bewind. Modellen bewind De nieuwe wetgeving op de bewindvoering ten aanzien van meerderjarige wilsonbekwame personen werd intussen gerepareerd en treedt op 1 september 2014 in werking. De FOD Justitie publiceerde op 2 september 2014 in het Belgisch Staatsblad verscheidene modellen die de bewindvoerder kunnen helpen bij het opstellen van de verslagen bedoeld in de nieuwe wet op de bewindvoering. Dit wetsvoorstel verbetert in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de regels voor curatele en onderbewindstelling ter bescherming van en mentorschap ten behoeve van kwetsbare volwassenen. Hiermee wil het kabinet mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, zoals psychiatrisch patiënten of verslaafden, beschermen. De kantonrechter kan, op verzoek, iemand aanstellen die de belangen van de ... De regels met betrekking tot het voorlopig bewind zijn bij wet gewijzigd op verschillende belangrijke punten dat we als volgt kunnen klasseren : - wijziging van de procedure van aanwijzing en van controle van het voorlopig bewind - nieuwe structuren teneinde het voorlopig bewind meer menselijk te maken - enkele wijzigingen omtrent de bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder en de ......