Gratis elektronische bibliotheek

Motiveringsplichten van de wetgever - C. Waaldijk

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1994-01-01
BESTANDSGROOTTE: 5,12
ISBN: 9789054581680
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C. Waaldijk

C. Waaldijk Epub boeken van Motiveringsplichten van de wetgever zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Motiveringsplichten van de wetgever

...oenen, "Verschil in gelijkheid", Zwolle/1992, p ... 3.7 Motivering (artt. 3:46-3:50) - PG Awb ... . 22-26 en p. 260-271. TK 1990-1991 ... Aanleiding voor deze wet was mede de beslissing van de CRvB 7 december 1988, RSV 1989 ... Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950, Trb. 1951, 154. Het meest recente is Protocol ... K. Waaldijk, "Motiveringsplichten van de wetgever", 1994, p. 157. Zie ook T. Loenen, "Verschil ... de wetgever geen materi ... Motiveringsplichten van de wetgever - CORE ... . Loenen, "Verschil ... de wetgever geen materiële norm stelt.Art.6 lid 2 en art.9 lid 2 bevatten wel een materiële norm in de vorm van doelcriteria. Deze artikelleden doen echter niet af aan de materieel ongeclausuleerde beper-kingsbevoegdheid in de bijbehorende eerste artikelleden. Deze eerste leden legitimeren iedere formeel-wettelijke beperking door de wetgever ... uitdrukkelijk moet ingaan" zou vergroten. Hoewel de wetgever vooropstelde dat dit wetsvoorstel geen verruiming van de tot dan toe reeds bestaande motiveringsverplichtingen inhield, achtte de wetgever het wel denkbaar dat "de motiveringsplichten die langs van motiveringsplichten een relatief kleine, maar ingrijpende wijziging ondergaan. Op die datum is aan artikel 359 lid 2 Sv een tweede volzin toege- ... Op grond van de door de wetgever gebezigde woorden 'uitdrukkelijk onderbouwde standpunten' moet evenwel 746 AA 55 (2006) 10 Een zelfde trend komt nu tot bloei in de wereld van de dingen.Chris Anderson onthult in Makers hoe ondernemers het web gebruiken ombedrijfjes op te zettenmet de hele wereld als afzetgebied en hoe zij significantminder financiëlemiddelen,tooling en infrastructuur nodig ... Motiveringsplichten van de wetgever. ACTUEEL-HET ONDERZOEK: EEN BENDE ... 3 De overheid actief 174 3.1 Uitgangspunt van beleid 174 3.2 Aard, omvang en kanalen 175 3.3 Wetgeving (2): exploitatie van prostitutie in 18 202 177 3.3.1 Uitgangspunt 178 3.3.2 Artikel 250bis Sr en vrouwenhandel 179 3.3.3 De Eerste Kamer: bezwaren van het CDA 181 4 De contouren van het probleem 183 4.1 De delictsomschrijving 184 De belangrijkste motiveringsplichten van zowel de huidige als de nieuwe Ladder, namelijk dat de behoefte aan een nieuwe ontwikkeling moet worden aangetoond ... Bezien vanuit het belang dat de wetgever hecht aan een tijdige afweging van het programma waarin het ruimtelijke besluit voorziet, ... Dat voorstel heeft de wetgever overi-gens niet overgenomen. Van Dorsts opmer- ... singen ex art. 348 en 350 Sv en de daaruit voortvloeiende motiveringsplichten. Van ... Raad van de Europese Unie betreffende het Euro-pees aanhoudingsbevel en de procedures van over- De nieuwe hoogleraar is al jaren actief op het terrein van homoseksualiteit en recht, en heeft wetenschappelijk publicaties in vele talen op zijn naam staan. Kees Waaldijk studeerde rechten in Rotterdam, deed het vak homostudies in Amsterdam, en promoveerde in Maastricht (op Motiveringsplichten van de wetgever). De overtuigingskracht van de rechterlijke strafmotivering ... de samenleving ingenomen standpunt van het openbaar ministerie niet ongemotiveerd mág negeren en het hogere oordeel van de wetgever in beginsel moet volgen. ... zodat de rechter via de motiveringsplichten van art. 359 Wetboek van Strafvordering gehouden is daarop te reageren. Het was een Pyrrhusoverwinning omdat de wetgever per ... Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van de verklaring kan volgens de AG worden aangesloten bij de bijzondere motiveringsplichten die in de wet en de ... onvoldoende heeft gemotiveerd o.a. doordat hij "geen nadere feitelijke vaststellingen heeft gedaan over de duur van de ... de bedoeling van de wetgever is. De toelichtende stukken kunnen tegenstrijdig zijn en de leden van het wetgevend ambt zijn dikwijls verdeeld in tegenstemmers en voorstemmers, terwijl ook bin- ... Motiveringsplichten van de wetgever (diss. Maastricht), Lelystad: Koninklijke Ver- 71. De conclusie van al het vorenstaande is, dat art. 341 Sr is gewijzigd naar aanleiding van een gewijzigd inzicht van de wetgever. Strafbaarstelling van de rechtspersoo...